Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Down load Định mức 1776, 1777, 1778, 1779, ebook tra cứu định mức BXD - Cập nhật hết các định mức bổ sung 2015

Link Download Định mức 1776: Download
Link Download Định mức 1777Download Hoặc Tại Đây

Định mức 1778: Download

Định mức 1779: Download
Định mức 1780: Download
Định mức 1781: Download
Định mức 1782: Download
Định mức 1783: Download
Bộ Định mức bổ sung ban hành năm 2012 - ĐM 1901: Download

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Thông tư 06/2016/TT-BXD

Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật theo Thông tư 06/2016/TT-BXD (TT 06) về việc : Xác định và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/05/2016.

I.) CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN :
1.) File ví dụ công trình tính theo Thông tư 06/2016/TT-BXD  :  ' CongTrinhTheoThongTu06_2016.zip '
2.) File thông tư 06                                                             : ' ThongTu06_2016_TT-BXD.zip '.
3.) File mẫu Excel nội suy tỷ lệ % Chi phí chung                    : ' NoiSuyChiPhiChung.zip'.

II.) THAY ĐỔI SO VỚI THÔNG TƯ CŨ 

Việc tính toán Chi phí xây dựng theo TT 06 khác so với Thông tư cũ 04/2010/TT-BXD ở một số điểm chính sau :
+   Chi phí xây dựng không có 2 chi phí : Trực tiếp phí khác và Chi phí lán trại nhà tạm điều hành thi công.
Hai chi phí này được tính toán ở chi phí Hạng mục chung và nằm trong Chi phí khác (Gk)
+   Chi phí chung vẫn được tính trên Chi phí trực tiếp (T) nhưng định mức (Tỷ lệ %) của nó lại phải tính toán nội suy dựa trên tổng Chi phí xây dựng trước thuế (G) trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt của cả dự án.
Trong khi Chi phí xây dựng trước thuế (G) = T + C + TL, nghĩa là G bao gồm chi phí chung (C). Vì C đang phải xác định tỷ lệ % nên G chưa biết. Điều này dẫn đến việc nội suy dựa trên G chưa biết là vô cùng khó khăn !
+   Việc tính Dự toán Chi phí xây dựng hoàn toàn dựa vào Định mức mà không cần (thậm chí là không được) dựa vào các bộ sách Đơn giá phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát v...v do các Tỉnh ban hành.
     Chi tiết xin xem thêm Bảng 3.1 trong TT 06.
     Hệ quả là các bộ sách đơn giá do các Tỉnh đã ban hành trở thành quá khứ. Do đó có lẽ từ ngày 01/05/2016 trở đi thì sẽ không còn Tỉnh nào phải vất vả ban hành / công bố các bộ sách Đơn giá xây dựng cơ bản này nữa.
+   Thêm các bảng biểu tính toán như : Hạng mục chung, Dự phòng, Dự toán gói thầu v...v

Bài Đã Đăng